RODO

        

         Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ludowy Klub Sportowy Orlęta Rudawa, ul. Legionów Polskich 4, 32-064 Rudawa, KRS: 0000020017, REGON: 001102027, NIP: 9441873555, nr telefonu: 602 402 636.
 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi Państwa korespondencji oraz zgłoszeń telefonicznych i udzielania odpowiedzi na tę korespondencję i zgłoszenia telefoniczne.
 3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres fizyczny.
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT
  oraz pozostałym podmiotom świadczącym usługę informatyczną lub teleinformatyczną na rzecz LKS Orlęta Rudawa, także odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być urzędy posiadające uprawnienia kontrolne do prowadzenia czynności wobec LKS Orlęta Rudawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Państwo wyrażą sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  prawo
  do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wycofania zgodyw dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
 9. Wnioski, zapytania, żądania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych mogą państwo kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: orleta(at)protonmail.com.
 10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.